نرگس غفاری

بوستان هزاره در شیکاگو، ترکیب هنر، انسان و طبیعت ـ بخش سوم

بوستان هزاره در شیکاگو، ترکیب هنر، انسان و طبیعت ـ بخش سوم

در بخش سوم و انتهایی معرفی پارک هزاره شیکاگو شش فضای دیگر آن معرفی می شود. موقعیت این فضاه…

بوستان هزاره در شیکاگو، ترکیب هنر، انسان و طبیعت ـ بخش دوم

Cloud-Gate-2

بوستان هزاره در شیکاگو، ترکیب هنر، انسان و طبیعت ـ بخش دوم

در بخش اول معرفی پارک هزاره، با موقعیت کلی پارک و یکی از عناصر جاذب جمعیت و سرگرم­ کننده آن آ…