خانواده‌ای روس، 40 سال بدون هیچ نوع ارتباط انسانی

russian_family_1.jpg__800x450_q85_crop_upscale

خانواده ای که دور از ارتباطات انسانی در سیبری زندگی کردند، بی خبر حتی از جنگ جهانی 

به مدت چهل سال، این خانواده‌ی روسی بدون ارتباط انسانی خارج از خانو

Posted On :