زیر دندان شب

میشه امشب و این جا بشینم منتظر بمونم؟ هوا روشن بشه می رم

ziredandan-26-1-93

«میشه امشب و این جا بشینم منتظر بمونم؟ هوا روشن بشه می رم.»

شما اگر جای او بودید چه تصمیمی می گرفتید؟ آیا قبلا جای او بوده اید؟ چه تصمیمی گرفته اید؟ با ن