نامه­ های سلینجر، سرنخی از داستان­ های گمشده اش

این مطلب مکمل مطلب قبلی شبگار است در خصوص 22 داستان گمشده­ سلینجر؛ در واقع نامه­های کشف…