جهنم و بهشت؛ کاواباتا ژاپنی و جومپا لاهیری هندی

جهنم و بهشت؛ کاواباتا ژاپنی و جومپا لاهیری هندی در سال 93 هم با بر خط داستان…