دندان درد کارگر افغانی

دندان درد کارگر افغانی آدم توقع ندارد در یک شب بارانی، سالن انتظار یک درمانگاه آنقدر شلوغ…