پل نیومن

بیلیاردباز؛ پل نیومن بازنده چشم آبی

بیلیاردباز؛  پل نیومن بازنده چشم آبی اگر بیلیارد باز را ندیده‌اید مثل این است که … واقعا مثلی…

لوک خوش دست؛ پل نیومن شکست ناپذیر

لوک خوش دست؛  پل نیومن شکست ناپذیر فیلم لوک خوش دست را دیده­اید؟  نه؟ ولی پسر چشم…

فیلم نیش ؛ استادان شیطان

فیلم نیش ؛ استادان شیطان “اون مرده که لباس قرمز پوشيده مي بيني؟ اسمش دني مک کوي…