تفکر انتقادی-بخش دوم

این مطلب دنباله­دار ترجمه­ای است از کتاب Asking the right questions, a guide to critical thinking که قسمت به قسمت در …