اشک بریز؛ لطفا

برای پوران درخشنده؛ دل‌سوزاندن و نصیحت کردن یک جورهایی رسالت به حساب می‌آید انگار. با چاشنی کارساز ملودرام …