تحلیل ساختار فیلم دربند ـ بخش اول

این یادداشت دو بخش است. بخش اول تحلیلی است آمیخته به تحسین. بخش دوم بیان ضعف­های ساختاری دربند…