94/تهران/ خارجی/ نوروز /

تهران/ خارجی/ نوروز / امید، خیالی است خوشایند در چارچوبِ عقلِ سلیم. امید یعنی اقلا رویِ کاغذ…