زنبور عسل در نمای خیلی درشت

زنبور عسل بهترین ذهن هندسی را در میان حشرات دارد. کندویی که زنبور عسل با موم می­سازد؛…