نرماندی پس از پایان عملیات متفقین

 نرماندی پس از پایان عملیات متفقین مجله لایف عکس هایی قبلا منتشر نشده از ساحل نرماندی منتشر…