شبستان شرقی مسجد امام

شبستان شرقی مسجد امام در اصفهان را در عکس می بینید. مسجد امام واقع در ضلع جنوبی میدان نقش جهان