مکبث

دو ملکه‌ی خونخوار که شکسپیر لیدی مکبث را از آنها الهام گرفته

کانال تلگرامی شبگار: https://telegram.me/shabgarmag دو ملکه‌ی خونخوار که شکسپیر لیدی مکبث را از آنها الهام گرفته Vanessa Thorpe  …

پایانبندی شاه لیر، خودکامگی مکبث و تاثیرپذیریِ سیاسیِ شکسپیر

  پایانبندی شاه لیر، خودکامگی مکبث و  تاثیرپذیریِ سیاسیِ شکسپیر   برای عضویت در کانال تلگرامی شبگار…