وقتی عکاسی سدهای اجتماعی را می شکند

وقتی عکاسی سدهای اجتماعی را می شکند  یک نمایشگاه عکاسی با مشارکت بنیاد عکاسی مگنوم، در مراکش…