بیمارستان روانی، غمگینِ غمگین از تهران

بیمارستان روانی، غمگینِ غمگین از تهران این عکس­ها را عباس حاجی محمدی صنیع آبادی از یک بیمارستان…