غزلی لکنتی از قاآنی، اگر میتوانید بخوانید

غزلی لکنتی از قاآنی، اگر میتوانید بخوانید قاآنی شاعر دوران قاجار است و یکی از اولین مترجمان…