عکس هایی از سردترین شهر جهان

عکس هایی از سردترین شهر جهان یاکوتسک، شهری است دور افتاده در شرق سیبری در کنار رودخانه…