بانویی از شانگهای؛ ریتا هیورث و رستگاری از شانگهای

بانویی از شانگهای؛  ریتا هیورث و رستگاری از شانگهای ارسون ولز به علاوه ریتا هیورث به علاوه…