آوای وال

آوای وال/راجر دین کایسر از در یتیم­خانه که بیرون آمدم و ­دیدم چند بچه قلدر از مدرسه…