ابو ایتام ، ابوعطا

در مطلب قبل که می­توانید در اینجا بخوانید، به معرفی موسیقی اصیل و تشریح ردیف آوازی شور،…