ماراتن من؛ امنه ؟

  ماراتن من؛  امنه ؟ مرد جوانی را در وسط اتاق بزرگی به صندلی بسته­اند. دو مرد…