داربی 77: صفر ـ لگد ـ صفر ـ خطا

جمعه 15   شهریور، ورزشگاه آزادی استقلال صفر – پرسپولیس صفر امروز استقلال و پرسپولیس برای هفتاد و…