پرسپولیس از مسی ها معذرت نخواست

پرسپولیس از مسی ها معذرت نخواست. (گزارش مس کرمان ـ پرسپولیس) پرسپولیس در کرمان مس را در…