مکانی در آفتاب؛ یک تراژدی آمریکایی

مکانی در آفتاب؛  یک تراژدی آمریکایی در ایران ملودرام­های اجتماعی یا به قول دوستان ملودرام­های اشک ­انگیز…