جنگ

15 سال آکنده از ترس و امید در افغانستان

پائولا برونستاین Paula Bronstein حدود 15 سال پیش در طول اولین ماههای حمله آمریکا در اکتبر 2001…

9 نفر از مهلک ترین تک تیراندازان تاریخ

تیرانداز بطور همزمان یکی از محترم ترین و منفورترین سربازان در یک نبرد است. یک تیرانداز از…

نجات گوریل کنگو: پناهگاهی برای حیوانات در خطر

نجات گوریل کنگو: پناهگاهی برای حیوانات در خطر می­دانید که 98.4% از DNA  ما با گوریل مشترک…