به نظر شما تست IQ اینترنتی معتبر است؟

به نظر شما تست IQ اینترنتی معتبر است؟ نظرات اخیر بوریس جانسون(شهردار لندن) موجب شده تا خیلی…