تحلیل رفتگی شغلی، آیا کم آورده‏اید؟

تحلیل رفتگی شغلی، آیا کم آورده‏اید؟ رمق جسمی و روانی ام ته کشیده است؟ نسبت به کار…