تجسمی

بوستان هزاره در شیکاگو، ترکیب هنر، انسان و طبیعت ـ بخش سوم

بوستان هزاره در شیکاگو، ترکیب هنر، انسان و طبیعت ـ بخش سوم

در بخش سوم و انتهایی معرفی پارک هزاره شیکاگو شش فضای دیگر آن معرفی می شود. موقعیت این فضاه…