بی آر تی ؛ قاتل جان یا قاتق نان

بی آر تی؛ قاتل جان یا قاتق نان چند هفته­ای است که برخی دوستان در فضای مجازی…