تبلیغات متفاوت ضد سیگار

تبلیغات متفاوت ضد سیگار نقل است از بیلی وایلدر کارگردان شهیر سینما که گفته بود اگر سیگار…