تصاویری از انقلاب مجارستان، اولین ترک بر پرده آهنین شوروی

تصاویری از انقلاب مجارستان، اولین ترک بر پرده آهنین شوروی تنها سه هفته طول کشید. از بیست…