افغانستان

15 سال آکنده از ترس و امید در افغانستان

پائولا برونستاین Paula Bronstein حدود 15 سال پیش در طول اولین ماههای حمله آمریکا در اکتبر 2001…

جنگ در افغانستان، سخت و طولانی

جنگ در افغانستان، سخت و طولانی افغانستان سالهاست صحنه جنگ است. از ورود نیروهای شوروی این جنگ…