اشعه ایکس و عکاسی، کشف لایه پنهان

اشعه ایکس و عکاسی، کشف لایه پنهان شاید عکس فم فتال، اثر هیو تروی (Hugh Turvey) را…