ارتش آمریکا

15 سال آکنده از ترس و امید در افغانستان

پائولا برونستاین Paula Bronstein حدود 15 سال پیش در طول اولین ماههای حمله آمریکا در اکتبر 2001…

مینی­ سریال Band Of Brothers؛ قصه مردان مرد.

مینی­ سریال Band Of Brothers؛ قصه مردان مرد. این هفته در شبگار بهزاد طالبی مینی سریال band…