ابراهیم گلستان

جمعه ارنست همینگوی و داستانی از ابراهیم گلستان

جمعه ارنست همینگوی و داستانی از ابراهیم گلستان بعضی از نویسنده ها ، زندگی خودشان از هر…

قیصر لمپن نیست

قیصر لمپن نیست جا به جا بسیار شنیده­ایم که از قیصر با لقب لمپن/لومپن یاد می­کنند. قیصر…