آتشفشان قهر طبیعت در اندونزی فوران کرد

آتشفشان قهر طبیعت در اندونزی فوران کرد احاطه این روزهای ما بر طبیعت، منقرض شدن جانوران و…