تنگه واشی و آبشار ساواشی

ر گرمای تابستان یک سفر و آب تنی یک روزِ، حسابی سر حالتان می آورد. جایی که برای این کار می توانم به شما معرفی کنم “تنگه واشی” …