چرا کیشلوفسکی فیلم‌ساختن را کنار گذاشت؟

چرا کیشلوفسکی فیلم‌ساختن را کنار گذاشت؟ مخصوصا در ایران سخت است سینمادوست باشید و از کیشلوفسکی پرهیز…