بیتا بهزاد

٢٥ سال پس از مردی علیه تانک: در پس عکس نمادین میدان تیان آن من

 tankman-6-4-93

٢٥ سال پس از مردی علیه تانک: در پس عکس نمادین میدان تیان آن من

این مطلب البته قرار بود چند هفته قبل در سالگرد انتشار این عکس منتشر شود اما انتشارش به دلا