غزلی لکنتی از قاآنی، اگر میتوانید بخوانید

gha ani

غزلی لکنتی از قاآنی، اگر میتوانید بخوانید

قاآنی شاعر دوران قاجار است و یکی از اولین مترجمان ایرانی از فرانسه به فارسی است. اشعار بسیار زیادی به سبک قدما دارد، و این شعر نمونه ای است از تفنن های شاعرانه او، که گفتگوی پیرمردی لکنتی با پسری لکنتی است، لکنت این دو نفر به زیبایی بر وزن  شعر نشسته است.

پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکنghaani-loknat-2-5-92
می‌شنیدم که بدین نوع همی‌راند سخن

کای ز زلفت صصصبحم شا شا شام تاریک
وی ز چهرت شا شا شا مم صصصبح روشن

تتتریاکیم و بی شششهد للبت
صصبر و تا تا تابم رررفت از تتتن

طفل گفتا: مممن را تتو تقلید مکن
گگگم شو ز برم ای کککمتر از زن

مممی خواهی ممشتی به کککلت بزنم
که بیفتد مممغزت ممیان ددهن؟

پیر گفتا وووالله که معلومست این
که که زادم من بیچاره ز مادر الکن

هههفتاد و ههشتاد و سه سالست فزون
گگگنگ و لا لا لا لم به خخلاق زمن

طفل گفتا خخدا را صصصد بار شششکر
که برستم به جهان از مملال و ممهن

مممن هم گگنگم مممثل تتتو
تتتو هم گگگنگی مممثل مممن

9 دیدگاه دربارهٔ «غزلی لکنتی از قاآنی، اگر میتوانید بخوانید»

  1. شما چیزی نمیدونی تز نده، گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن ، من تئاتر میخونم و این شعر رو نه تنها کلاس ما بلکه صدها نفر این رو به عنوان تمرین بیان استفاده میکنن ، شما دوغتو بنوش.

  2. ملک الشعرای زمستان، طرفدار نامبروان حضرت قاآنی، سلطان والسلاطین شعرای ایران و حومه

   در واقع میتوان به راحتی گفت که شخص شما از ادبیات بی‌بهره بوده و توان درک چنین شاهکار ریتمیکی رو ندارید. با تمام ارادت وارده به شما شخص عزیز، پاسخ من این است. لطفا مطالعه فرمایید:

   تتتو را نتوان نام نهادت آدمی
   ککه از هر ددمت می‌طلبی خیره‌سری

   ننداری تتو چون هیچ سواد ششعر
   تو دداری ددرک کس‌و‌شعر، و کسشعر

   چچه دانی ککه خیلی تتخمی سخت است
   که بگویی این شعر و نننباشی مممست

   ززحمت ببرای چچنین شعر وزین
   ززیاد است، تتتو خوندی، برین

   للکنت توتوتوی شششعر و ووزن
   ببریزد بهمش پیکره‌ی شعر و سخن

   ههمین شعر ککوتاه و غنی را تو بخوان
   گگر درک نکردی، ببمان در تمبان

   تتکرار ححرف و همه‌ی این تشدید
   ققاآنی وووقتی بسرودش هم رید

   تو چرا و به چه جرات او را میخوانی
   بی‌بیکار و ععلاف و کمی هم جانی

   “مممیخواهی که ممشتی به ککلت بزنم؟
   که بیوفتد ممغزت ممیان دددهن؟”

   تتمرین بیان و تتاتئر خوبی است
   کسی که بد ببگوید ببی‌شک کونی است

   ببا ارادت
   یک رروانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *